PRIVACY POLICYPrivacy Policy
This is the web page of the SMJEŠTAJ I TO d.o.o. Travel Agency, Ivan Matijasevic Street 14 20000 Dubrovnik, (hereinafter: Dubrovnik Apartment Source).
Dubrovnik Apartment Source is available via e-mail addresses: sales@dubrovnikapartmentsource.com and contact@dubrovnikapartmentsource.com and phone 385 99 613 64 18.
For each visitor (hereinafter: the Visitor) to web site of the Dubrovnik Apartment Source (hereinafter: the Website), the Web server automatically recognizes its IP address, but only for overall usage and reporting. No data is stored that can personally identify the Visitor. Dubrovnik Apartment Source does not collect information about Visitors. The information Dubrovnik Apartment Source collects is used for internal audits and then discarded.
Cookies
Cookies are unacknowledged documents that are temporarily stored on the Visitor’s hard drive and allow the Website to recognize Visitor’s computer when he/she visits the Website the next time. The provider uses cookies only to collect information related to the use of the Website. The Website uses data from Google Analytics for advertising marketing. This means the Visitor can see Dubrovnik Apartment Source ads on the Google advertising network or on other websites which use this type of advertising. Cookies like Google Analytics cookies or some other cookies such as DoubleClick cookies are used to optimize the Visitor’s ad views on the pages he/she visits and track his/her visits to those pages. Based on the Visitor’s interests, data from Google advertising and third-party data (such as age, sex, interest) are used in combination with Google Analytics to better understand, analyze, and optimize your advertising and site performance.
Use of personal data
If the Visitor provides Dubrovnik Apartment Source with his/her email address to collect information, he/she will receive only the information for which he/she entered his/her address. If the Visitor allows Dubrovnik Apartment Source to provide him/her the information via e-mail, he/she will receive only the information he/she has requested.
The Visitor who leaves his/her phone number to Dubrovnik Apartment Source to notify him on reservations, requests or information gathering, Dubrovnik Apartment Source will inform him via that phone number.
Dubrovnik Apartment Source guarantees that all personal information that the Visitor submits to Dubrovnik Apartment Source will be kept with the utmost care and will only be used for fulfilling the contract, fulfilling its legal obligations or for the purpose for which the Visitor has given the consent. Dubrovnik Apartment Source does not provide any personal information collected on the Website, including forms or lists of contracts from e-mail, to the third party, except for the purpose of fulfilling the contract.
Visitor’s personal information can be used for other purposes than previously stated only if Dubrovnik Apartment Source informs the Visitor about it and gives him the possibility to reject it.
Identifying the Guest
Dubrovnik Apartment Source respects the Visitor’s privacy. Every communication between Dubrovnik Apartment Source and the Visitor is considered strictly confidential. Dubrovnik Apartment Source guarantees that all the information the Visitor provides to Dubrovnik Apartment Source will be kept with the utmost care and will not be used in the way Visitor did not agree. Dubrovnik Apartment Source does not sell or rent any personal information collected on the website, including forms or mailing lists.
Dubrovnik Apartment Source does not reveal the identity of the Visitor unless it is legally required to do so or if it has obtained consent of the Visitor.
The right to access personal information
At the Visitor's request, Dubrovnik Apartment Source will allow the Visitor access to all available information that may include financial information (e.g. credit card information), transaction data (e.g. data on dates when they have paid for Dubrovnik Apartment Source’s service, quantities and type of service) (e.g. e-mails, customer inquiries), contact information (e.g. name, address, phone number) and description of these details. The Visitor may correct this information by sending an e-mail to Dubrovnik Apartment Source’s address mentioned above, by calling the telephone number mentioned above or by writing to the address above.
The Communication privacy
Dubrovnik Apartment Source respects the Visitor's privacy. Every communication between the Dubrovnik Apartment Source and the Visitor is strictly confidential. Dubrovnik Apartment Source guarantees that all collected data will be treated with utmost confidentiality and according to the law and privacy policy regulations.
Personal information exchange is done through the https protocol.

PRAVILA O PRIVATNOSTIPravila o privatnosti
Ovo je web-stranica tvrtke SMJEŠTAJ I TO d.o.o. Putnička agencija, Ivana Matijasevica 14, 20000 Dubrovnik, Hrvatska (u daljnjem tekstu: Dubrovnik Apartment Source).
Dubrovnik Apartment Source dostupni su putem e-mail adresa: sales@dubrovnikapartmentsource.com i contact@dubrovnikapartmentsource.com; i na telefon 385 99 613 64 18.
Za svakog posjetitelja (u daljnjem tekstu: Posjetitelj) web stranice Dubrovnik Apartment Source-a (u daljnjem tekstu: Web stranica), Web server automatski prepoznaje njegovu IP adresu, ali samo u svrhu ukupne uporabe i izvještavanja. Ne pohranjuju se podaci kojima se može osobno identificirati Posjetitelj. Dubrovnik Apartment Source ne prikuplja podatke o Posjetitelju. Informacije koje prikuplja koristi za potrebe interne revizije i one se nakon toga brišu.
Kolačići (Cookies)
Kolačići su neprimjetni dokumenti koji se privremeno čuvaju na tvrdom disku i omogućuju da Web stranica prepozna računalo Posjetitelja kad sljedeći put posjetiti Web stranicu. Pružatelj koristi kolačiće samo kako bi prikupio informacije koje se odnose na korištenje internet stranice. Web stranica koristi podatke iz Google Analytics za marketing oglašavanja. To znači da na osnovi Posjetiteljevog posjeta stranice možete vidjeti oglase Dubrovnik Apartment Source-a na Google oglašavačkoj mreži ili na drugim internet stranicama koje koriste tu vrstu oglašavanja. U tu svrhu koriste se kolačići kao što su Google Analytics kolačići ili neki drugi strani kolačići kao što su DoubleClick kolačići, pomoću kojih se optimiziraju prikazi oglasa na stranicama koje Posjetitelj posjećuje te bilježe njegove/njezine posjete na tim stranicama. Također, na osnovi Posjetiteljevih interesa, koriste se podaci iz Google oglašavanja te podaci trećih stranica (one npr. bilježe starost, spol i interes) u kombinaciji s Google Analytics za bolje razumijevanje, analizu i optimizaciju oglašavanja i rada Web stranice.
Korištenje osobnih podataka
Ako Posjetitelj dostavi Dubrovnik Apartment Source-u svoju e-mail adresu radi dostave informacija, dobit će samo one informacije koje je zatražio.
Posjetiteljima koji dostave Dubrovnik Apartment Source-u svoje telefonske brojeve u svrhu obavještavanja o rezervacijama, zahtjevima ili radi prikupljanja informacija, Dubrovnik Apartment Source priopćit će traženo telefonskim putem.
Dubrovnik Apartment Source jamči da će sve osobne podatke koje je Posjetitelj dostavio Dubrovnik Apartment Source-u čuvati s najvećom pažnjom te će ih koristiti samo u svrhu ispunjenja ugovora, ispunjenja svojih zakonskih obaveza ili u svrhe za koje je Posjetitelj dao svoju privolu.
Dubrovnik Apartment Source ne ustupa bilo kakve osobne podatke prikupljene na svojim stranicama, uključujući formulare ili liste kontakata elektroničke pošte trećim osobama, osim u svrhu ispunjenja ugovora, svojih zakonskih obaveza ili u svrhe za koje je Posjetitelj dao svoju privolu.
Osobni podaci Posjetitelja se mogu upotrijebiti za druge svrhe koje nisu prethodno navedene , samo ako Dubrovnik Apartment Source prethodno o tome obavijestiti Posjetitelja te mu/njoj pružiti mogućnost nesudjelovanja/neprihvaćanja.
Pravo na pristup osobnim podacima
Na zahtjev Posjetitelja, Dubrovnik Apartment Source omogućit će Posjetitelju pristup svim njegovim podacima kojima raspolaže, a koje mogu uključivati financijske informacije (npr. podaci o kreditnim karticama), transakcijske podatke (npr. podatke o datumima kada su platili našu uslugu, količinama i vrsti usluge), priopćenja da je Posjetitelj usmjeren na stranice Dubrovnik Apartment Source -a (npr., e-mailova, upite kupaca), kontakt podatke (npr. ime, adresa, broj telefona) i opis tih podataka.
Posjetitelj može ove podatke ispraviti tako da pošalje e-mail na gore navedenu adresu Dubrovnik Apartment Source-a, pozivajući na gore navedeni telefonski broj ili pismenim putem na gore navedenu adresu.
Povjerljivost komunikacija
Dubrovnik Apartment Source poštuje privatnost Posjetitelja. Svaka komunikacija između Dubrovnik Apartment Source-a i Posjetitelja smatra se strogo povjerljivom. Dubrovnik Apartment Source jamči da će se svi prikupljeni podaci tretirati s najvišom razinom povjerljivosti te u skladu sa zakonskim regulativama o zaštiti podataka.
Razmjena osobnih podataka vrši se putem https protokola.